Kerkvitaal
 Portfolio

Hieronder vindt u een overzicht van enige lopende trajecten en afgeronde werkzaamheden vanaf het begin van ‘Kerkvitaal gemeenteadvies en -begeleiding’ (september 2016). Daaronder enige projecten ten tijde van mijn dienstverband bij de dienstenorganisatie.

Protestantse Gemeente Dronten
Optimaliseren organisatie, ook in relatie tot transitie (2021 …

Protestantse Gemeente Hall – Voorstonden
Begeleiding proces richting Huisgemeente (2020 …

Gereformeerde Kerk Loosdrecht -Protestantse Gemeente Hilversum (2020 …
Begeleiding proces van ‘onderdak brengen’ van GK Loosdrecht bij wijkgemeente Bethlehemkerk Hilversum

Maarn-Maarsbergen
Onderzoek naar mogelijkheden financiële ontvlechting Maarn en Maarsbergen (2020 ….

Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee
Begeleiding totstandkoming beleidsplan (2020 …

Protestantse Gemeente Huizen
Begeleiding kerkgebouwkeuzetraject (2020 …

Hervormde Gemeente Kootwijk-Kootwijkerbroek
Onderzoek pastorale zorg, beroepingswerk en beleidsvormingstraject (2019 …

Gereformeerde Kerk, Hervormde en Evangelisch Lutherse Gemeente Woerden 
Begeleiding proces van samengaan met spits op financiën (2019 …

Protestantse Gemeenten Boxmeer, Deurne, Gemert-Boekel en Venray
Begeleiding traject naar intensievere samenwerking (2019 …

Hervormde Gemeente IJsselmuiden-Grafhorst
Procesbegeleiding toekomstbestemming kerkgebouw Grafhorst (2019-2021)

Protestantse Gemeente Twello
Ondersteuning verkrijging solvabiliteitsverklaring (2019 – 2020)

Hervormde Gemeente Bodegraven
Begeleiding beleidsvormingsproces (2019 …

Protestantse Gemeente Koudekerk aan de Rijn-Hazerswoude Rijndijk
Begeleiding kerkkeuzetraject (2019 …Kerkvitaal

Classis Veluwe
Onderzoek naar functioneren classis nieuwe stijl (2019-2020.

Hervormde Gemeente Huizen
Begeleiding aanvraag gebouwensubsidie (2019-2020)

Protestantse Gemeenten te Broek in Waterland en Zuiderwoude-Uitdam
Begeleiding proces van samengaan (2020 …

Protestantse Gemeente Almelo
Begeleiding transformatieproces (2019 …

Protestantse Gemeenten Oostburg en Zuidwesthoek (Zeeuws Vlaanderen)
Begeleiding proces van samengaan (2019 …

Streekgemeente Klarenbeek-Voorst-Wilp
Interim voorzitter van de streekkerkenraad, begeleiding proces van samengaan (2019-2021)

Protestantse Gemeente Utrecht – Domkerk
Begeleiding opstarten beroepingswerk (2019)

Protestantse Gemeente Apeldoorn- wijkgemeente Goede Herderkerk
Begeleiding missionair onderzoeksproject (2019-2021)

Protestantse Gemeente Apeldoorn
Regisseur beleidsimplementatie/herstructurering, stuurgroep pionieren, onderzoek Kerkelijk Bureau etc. (2018-2020)

Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk Elim
Begeleiding proces van samengaan met spits op gebouwenkeuze (2019 …

Protestantse Gemeente Waddinxveen
Projectleider kerkgebouwkeuzeproject ‘Naar een (t)Huis voor de PGW (2018 …

Protestantse Gemeente Zwolle
Projectleider ‘Heilige Huisjes, ruimte voor het hart van de kerk’ (6 kerkgebouwen) (2017-2019)

Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk Hattem
Begeleiding proces van samengaan (2018 …

Hervormde wijkgemeente b.a. De Fontein – Nijkerk
Begeleiding beleidsvormingsproces in snel groeiende gemeente (2018 – 2020)

Noord-Oost Polder
Begeleiding intensivering samenwerking 10 dorpskerken (2018 …

Gereformeerde Kerk Boven Hardinxveld
Onderbouwing subsidieaanvraag uitbreiding kerkgebouw (2018)

URDU-gemeente van bijzondere aard
Begeleidingstraject (in opdracht van de landelijke kerk) gericht op meer financiële zelfstandigheid (2018 – 2019)

Hervormde Gemeente Ermelo
Regie van het toekomstvisieproject ‘Ermelo 2030’, werkgroep ‘vitaliteitscriteria’, scenario-onderzoek (2017 – 2020)

Hervormde Gemeente Siddeburen
Revitaliseringstraject (2018-2019)

Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk Kampen
Na een intensief traject om het gebouwenbesluit en het formatiebesluit te nemen begeleiden we nu het traject om te komen tot de Protestantse Gemeente te Kampen. (2016-2019)

Hervormde  Gemeente en Gereformeerde Kerk Zeist
Begeleiding CvK’s en CvD om te komen tot beleid in een nieuw te vormen Protestantse Gemeente Zeist.
Begeleiding werkgroep ‘Beleidsplan’ om nieuw beleid te formuleren voor de te vormen Protestantse Gemeente Zeist (2016-2019)

Protestantse Gemeente Amsterdam
Begeleiding KOERS-trajecten in Amsterdam Oost en in Amsterdam West (2016-2017)

Protestantse Gemeente Veenendaal
Voorzitter regiegroep / voorzitter AK-werkgroep besluitvoorbereiding PG Veenendaal Vitaal met onder andere de sluiting van twee van de vier kerkgebouwen.(2017-2018)

Protestantse Gemeente Scheveningen
Voorzitter werkgroep Toekomstverkenning en aansluitend projectleider ‘Kerk op koers’. (2017-2019)

Hervormde Gemeente Lelystad
Begeleiding bezinning op nieuw beleid.(2018)

PPP-opleidingen Ermelo
Transformatie van de opleiding psychopastoraat van de stichting PsychoPastorale Toerusting PPT naar PPP-opleidingen incl. cursuscoördinatie. (2018)

Protestantse Gemeente Arnhem
O.a. implementatie beleidsplan, trajectbegeleiding sluiting 3 kerkgebouwen en vorming van nieuwe wijkgemeenten, begeleiding opzet nieuw samenwerkingsverband van professionals, pioniersplek (2017-2018)

Hervormde Gemeente Ede
Na eerder begeleiding transformatie van 8 naar 6 wijkgemeenten (2014) nu voorzitter van de AK-Commissie Centraal – Decentraal (2017-2018)

Naast tientallen cursussen, kerkenraadsdagen, werkgroepdeelnames, advies- en begeleidingstrajecten en conflictbemiddelingen een paar voorbeelden uit mijn periode als senior gemeenteadviseur bij de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk:

ALGEMEEN  Dienstenorganisatie Protestantse Kerk 2008-2016

De jaarlijkse beoordelingen vanaf 2009 tot 2016 waren “uitstekend”. (…)
Zijn werkwijze kan worden gekenmerkt als:
– deskundig zowel op procesmatig als financieel terrein
– planmatig en daadkrachtig maar met oog voor gevoelige verhoudingen
– betrokken op en dienstvaardig voor de gemeente. [lees meer]
      De heer H. Feenstra, Algemeen Directeur (getuigschrift)

Apeldoorn – de Fontein (2013-2016)
Tijdens het proces van toekomstverkenning legden we de vinger op ‘een groot gat’ tussen de Gereformeerde Bonds-wijkgemeente en wijkgemeenten met een midden-orthodoxe tot vrijzinnige signatuur en daardoor een uitzonderlijk grote uitstroom (ook van kader en geld) naar evangelische gemeenten. Daaruit is het idee ontstaan om BINNEN de protestantse gemeente Apeldoorn een nieuw ‘confessioneel-evangelisch-charismatisch’ aanbod te creëren. Ik was trekker van de brainstormgroep en het kernteam en vervolgens adviseur van de toen ingestelde kerkenraadscommissie. De groep ontwikkelde zich in verschillende stadia tot een ‘missionaire wijkgemeente ord. 2-18a’ en pioniersplek.
Je hebt ons geweldig geholpen met je geloof, je moed, je betrokkenheid en gaven en kunde.
      Piet Both, voorzitter kerkenraadscommissie 2014-2015

 Protestantse Gemeente Arnhem (2015-2016)
De Algemene Kerkenraad riep mijn hulp in omdat de implementatie van het nieuwe beleidsplan stagneerde. Na een eerste verkenning en de eerste stappen werd ik gevraagd voor de rol van ‘algemeen secretaris’ omdat er wel heel veel op stapel stond (reorganisatie, kerksluitingen) dat om een gestructureerde aanpak en goede procesbegeleiding vroeg.
Nadat we in contact kwamen met Jan gaf hij direct duidelijk aan wanneer hij wat zou kunnen gaan doen. Hij is een goed luisteraar, met oog voor het bij elkaar houden van de gemeente, zonder het doel van een vitale kerk/geloofsgemeenschap uit het oog te verliezen. Tevens is hij een harde werker die ook zaken voor elkaar krijgt. Hij heeft oog voor de bijzondere situatie van de kerk ten aanzien van haar leden, wat betekent dat goed informeren noodzakelijk is om mensen mee te krijgen. Zonder draagvlak bouw je geen toekomst.
      Jan Liebeton, voorzitter Algemene Kerkenraad (2014-2016)

Protestantse Gemeente Amersfoort (2015)
Na een lezing voor alle ambtsdragers over ‘Een springlevende kerkgemeenschap in een krimpend instituut’ in de serie ‘creatief met kerk’ kreeg ik de vraag om d.m.v. interviews met een afvaardiging van elk van de 9 wijkgemeenten na te gaan hoe zij dachten over verschillende beleidsalternatieven. Op basis van deze informatie en de analyse daarvan werden regels voor de (financiële) verhouding wijkgemeenten-centrale gemeente verder ingevuld. Daarna werd ik gevraagd met elk van de predikanten in gesprek te gaan over de consequenties daarvan voor hen zelf.
Op 24 maart 2015 heeft de heer Jan Boer een presentatie verzorgd voor een bijeenkomst van ambtsdragers van de negen wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Amersfoort. De presentatie was gebaseerd op gesprekken met vertegenwoordigers van de wijkgemeenten over stand van zaken binnen de wijken, het toekomstperspectief van de wijken en de relatie die zij zagen met het geheel van de PGA. De presentatie getuigde van een grondige voorbereiding en een grote kennis van financiële zaken aangaande de (wijken van de) PGA en de leeftijdsopbouw van de ledenbestanden van de wijken. De heer Boer heeft vooraf grondig kennis genomen van de jaarcijfers en meerjarenramingen van het College van Kerkrentmeesters en deze kennis in overzichtelijke sheets weergegeven. De gedegen voorbereiding leidde niet tot een overkill aan informatie. To the point, met gezag, gelardeerd met een kwinkslag, informeerde de heer Boer de aanwezigen op de situatie van de PGA en op beleidsalternatieven aangaande samenwerking tussen wijken, aanstelling van predikanten en/of kerkelijk werkers, gebruik van kerkgebouwen en dergelijke. Op deze wijze kregen de aanwezigen een goed beeld van de keuzemogelijkheden voor de komende jaren. Bij de afronding van de avond toonde de heer Boer zich een goed luisteraar naar de ingebrachte reacties, hij reageerde op vragen en opmerkingen op een wijze die de mensen het gevoel gaf dat ze gehoord waren. Meer algemeen heb ik grote waardering voor de wijze waarop de heer Boer de opdracht heeft uitgevoerd, die de PGA hem gevraagd had.
     Dr. Harm G. Dane, voorzitter Algemene Kerkenraad (Feedback in het kader van de PKN Performance Management Cyclus)

Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente Kampen (2015)
Vormgeving en begeleiding van het proces van reductie van gebouwen en formatie.
Jan Boer heeft als gemeenteadviseur kundig begeleiding gegeven aan een complex proces van gebouwenkeuze in Kampen. Jan Boer heeft in dit proces als onafhankelijk adviseur voor zowel Hervormd als Gereformeerd eerst leiding gegeven aan een Werkgroep die een Plan van Aanpak heeft opgesteld. Vervolgens leiding gegeven aan de Stuurgroep van het proces en vanuit dien hoofde ook de inhoudelijke besprekingen van alle gezamenlijke AK vergaderingen geleid en drie gezamenlijke gemeente avonden geleid. Los hiervan op veel plekken als stimulator en smeerolie gefungeerd en waar nodig kennis vanuit de landelijke kerk betrokken. Dit alles op een kundige manier en met veel energie en inzet, gebruik makend van zijn brede ervaring vanuit andere gemeenten, met aandacht voor personen en handelend vanuit het perspectief van het geloof.
       Mark van Persie MSc, voorzitter Algemene Kerkenraad Hervormde Gemeente (Feedback in het kader van de PKN Performance Management Cyclus)

Protestantse Gemeente Apeldoorn (2012-2014)
Als voorzitter van de commissie toekomstverkenning begeleide ik een proces van afslanken en vernieuwen. Dat resulteerde, na nog wat andere deeltrajecten, in nieuwe afspraken over de financiële verantwoordelijkheden van de afzonderlijke wijkgemeenten en een solidariteitsfonds, afslanking van het kerkelijk bureau, ‘Kerkplein 7’ voor samenwerking in een team van de diverse stafprofessionals en 4 landelijk gesubsidieerde pioniersplekken.
Namens de Protestantse Gemeente Apeldoorn bijzonder bedankt voor je enorme betrokkenheid, je deskundige benadering, je gedrevenheid tot diep in de nacht, je vasthoudendheid en je lef om een tegengeluid te laten klinken. Onze toekomstverkenning gaat door. Zoiets is nooit af maar zonder jou ondersteuning waren we niet zover gekomen. De waarde van een gemeenteadviseur heb je bewezen. Dat wij nu afscheid van je nemen is enerzijds jammer maar anderzijds ook goed omdat we het zelf moeten doen. Ik heb persoonlijk veel van je geleerd, dank daarvoor.
     Roland Zeilstra, voorzitter Algemene Kerkenraad 2011-2015

Hervormde Gemeente Ede  (2014)
Begeleiding van het proces van 8 wijkgemeenten naar 6 wijkgemeenten
‘Het betrof hier een moeilijk proces met grote gevoeligheden. De gemeenteadviseur heeft dit proces op zeer tactvolle en overtuigende wijze begeleid met inachtneming van ieders belangen’. ‘Juist de ingebrachte kennis van zaken en ervaring van de gemeenteadviseur leidde tot een voortvarende aanpak in het proces’. ‘Alle betrokkenen zijn – voor zover ik weet en vernomen heb – uiterst tevreden over de inzet van gemeenteadviseur Jan Boer’. (Evaluatieformulier)
     Arie van den Andel, scriba Algemene Kerkenraad.

Hervormd en Gereformeerd Zaltbommel (2014-2015)
Voorzitter federatiecommissie, voorstellen en procesbegeleiding leidend tot federatie van de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk in Zaltbommel.

Hervormde Gemeente Daarle (2012)
Begeleiding bezinningsproces ‘vrouw in het ambt’ inclusief enkele gemeenteavonden
‘Duidelijke uiteenzetting, zeer neutraal opgesteld’, ‘hij bracht rust en duidelijkheid’, ‘Heel fijn dat in onze crisissituatie een betrokken, capabele buitenstaander meedacht en mee handelde toen het nodig was’ (Evaluatieformulier)
     Ds. A.W.J. Theunisse

Protestantse Gemeente Deventer (2010-2013)
Ik werd gevraagd een analyse van de financiële gezondheid van de gemeente (inzichtelijk) te maken en als voorzitter van het projectteam tevens aan te geven of een bepaald kerkgebouw verkocht kon worden. Na een intensief proces van een aantal maanden met zowel de kerkenraden als de gemeenteleden werd in de algemene kerkenraad unaniem het besluit genomen twee van de drie kerkgebouwen te sluiten en al het kerkenwerk te concentreren in de monumentale Lebuinuskerk. Aansluitend aan dit ‘kort maar krachtige’ besluitvormingstraject heb ik het proces van de implementatie van dit besluit met daarin ook de forse aanpassingen van de Lebuinuskerk en het samenvoegen van de wijkgemeenten mogen begeleiden.
Het aantal kerkgangers is thans groter dan voorheen in de drie verschillende kerken.
Mede dank zij de inzet van Jan Boer is er een heel goed project uitgevoerd, waar wij met veel genoegen en waardering op terugzien.
We bevelen hem graag aan als adviseur en projectbegeleider! [Lees meer]
      Wijtze de Jong,  voorzitter Algemene Kerkenraad 2010-2014

Hervormde Gemeente Westerhaar (2011)
Begeleiding gemeenteraadpleging en besluitvorming m.b.t. ‘vrouw ik het ambt’
Begeleiding en informatievoorziening waren heel zorgvuldig, zonder vooroordelen, volstrekt objectief en tegelijk ook open’. ‘Gaf duidelijkheid in het proces, helderheid van argumenten, goede onderbouwing
Onafhankelijk optreden, openheid, warme betrokkenheid en uitstekende communicatie (Evaluatieformulier)
      B.Lensen (scriba), ds. J.W.Goossen (consulent)

Hervormde Gemeente Kampen (dec. 2008 – maart 2010)
Hervormd Kampen vroeg mij als voorzitter van het projectteam dat de Algemene Kerkenraad moest  adviseren met betrekking tot de structuur en het beleid voor de periode 2010 t/m 2015 met mogelijk een visie voor de periode daarna. Inzet was om ‘de eigenheid van elke wijkgemeente binnen het geheel van de Hervormde Gemeente van Kampen meer zichtbaar te maken, zodat er binnen de gemeente ruimte komt voor de rijkdom van verscheidenheid aan geloofsbeleving die haar eenheid vindt in het belijden van de kerk’.  Modaliteitenverdeling (per wijkkerkenraad), wijkindeling, predikants- en kerkelijkwerkersformatie en financiën speelden daarin een belangrijke rol. Na uitgebreide bezinning, meerdere afstemmingsrondes en ambtsdragersvergaderingen werd de eindrapportage ‘Eenheid in verscheidenheid, op weg naar verbonden heldere kleuren’ aan de gemeente gepresenteerd.
      (Harry Veldhuis, voorzitter Algemene Kerkenraad 2008-2014)

Protestantse Gemeente Nijverdal (in wording) (2008 – 2011)
Adviestraject begeleiding verenigingsproces Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk met samen 6 wijkgemeenten
“Jan Boer vervulde een belangrijke adviserende en soms uitvoerende rol. Hij adviseerde de beide kerkenraden op bestuurlijk niveau en had veel aandacht en deskundigheid op het terrein van het proces en het iedereen ‘meenemen’ bij de stappen die in het fusieproces gezet werden. In uitvoerende zin verzorgde hij dagen voor de leden van de kerkenraden van beide gemeenten om met name aandacht te hebben voor de verschillen in cultuur, die te benoemen en bewust te worden.”
       Albert Roetman, voorzitter Algemene Kerkenraad Hervormde Gemeente

Hervormde Gemeente Vriezenveen (2008-2010)
Adviestraject beleidsvorming inclusief leiding gemeenteberaden kerksluiting

Protestantse Gemeente Wijhe (2008-2010)
Adviestraject nieuw beleidsplan, mede naar aanleiding van inkrimping predikantsformatie